Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Muovitieto

Mitä muovi on? Mihin sitä käytetään? Mitä erityyppisiä muoveja on olemassa?

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat muovit

Varsin laajasti tapaa markkinoilla käytössä termiä elintarvikemuovi tai vastaava. Kuluttajat haluavat varmistua siitä, että muovituote on sovelias elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin.

Suomen elintarvikelaki 297/2021, katso erityisesti § 13Jokaisen ketjun toimijan on tunnettava kaikki asiaan vaikuttavat tekijät vähintään yksi jalostusporras eteen ja yksi taaksepäin. Jotta tuote on varmuudella sopiva elintarvikkeen kanssa kosketuksiin, on koko ketjussa voitava varmistua seuraavassa kuvatuista kriittisistä asioista.

1. Valmistusmateriaalit

Valmistusmateriaalien on oltava Euroopan unionin alueella tarkoitukseen hyväksyttyjä. Muoveilla tämä tarkoittaa, että monomeeritasolta lähtien lähtöaineiden on oltava hyväksyttyjä. Pelkkä oikean ja säädösten mukaisen lähtöaineen käyttö ei takaa elintarvikekontaktikelpoisen tuotteen valmistumista, mutta se on ehdoton lähtökohta sille. Muoveille on yksityiskohtaisimmat materiaalimäärittelyt kuin muille materiaaleille.
Tuotteen tulee olla valmistettu nimenomaan elintarvikekontaktiin. Ei ole sallittua saattaa elintarvikkeiden kanssa kontaktiin tuotetta, joka on selkeästi valmistettu johonkin muuhun käyttöön vaikka raaka-aine olisikin säädösten mukainen. Väärinkäsitysten välttämiseksi ei myöskään tule käyttää tuotteen yhteydessä viittauksia elintarvikkeisiin, jos tuotetta ei ole valmistettu elintarvikekäyttöön. Jos kontaktituotteella on käyttörajoituksia, tulee ne viestiä ketjussa eteenpäin.

2. Jäljitettävyys, omavalvonta ja hyvät tuotantotavat

Tuotteiden valmistajan ja maahantuojan tulee tietää, mistä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet, ja kenelle hän on edellä kuvatusta materiaalista valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet toimittanut. Kontaktimateriaalit on voitava tunnistaa ja jäljittää merkintöjen tai asiakirjojen tai tietojen avulla. Jäljitettävyys on riskinhallintakeino, jota käytetään, kun elintarviketurvallisuutta vaarantava tilanne on tarpeen rajata.

Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on oltava omavalvontajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvontadokumentaation perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Elintarvikekontaktiin tarkoitettu tuote tai materiaali on merkittävä joko selkeällä lauseella tai yleisesti hyväksytyllä haarukka-lasi -merkillä. Omavalvontajärjestelmän on myös katettava kokonaisuudessaan EY-asetus 2023/2006 Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista.


3. Kontaktimateriaalialan toimipaikkojen rekisteröinti Suomessa

Kaikille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuville materiaaleille ja tarvikkeita markkinoille saattaville toimijoille on 1.9.2010 voimaan tulleella elintarvikelain (23/2006) muutoksella säädetty velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Viranomaisen on merkittävä nämä tiedot valvontakohderekisteriinsä.

Mikäli nämä kolme edellä kuvattua asiakokonaisuutta ovat tuotteen osalta kunnossa ja todennettavissa, on perusta elintarvikekontaktille rakennettu. Näiden lisäksi kaikkien toimitusketjussa olevien tulee pitää kirkkaana mielessä, että elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä elintarvikkeeseen sellaisia määriä ainesosia, jotka voisivat vaarantaa terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Kontaktitarvike pitää tutkia kemiallisesti ja aistinvaraisesti sekä todeta käyttötarkoitukseen sopivaksi. Päävastuu on sillä, joka saattaa elintarvikkeen ja materiaalin keskenään kontaktiin. Jos tämä on tavallinen kuluttaja, tulee hänen hankintahetkellä varmistua tuotteen soveltuvuudesta myyjältä, mikäli asia ei ilmene muutoin hankintapaikalla.

Kontaktimateriaalivalvonnan ohjeet ja lomakkeet


löytyvät Ruokavirastonverkkosivuilta:
www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/pakkaukset-ja-kontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien-valvonta/kontaktimateriaalitoiminnan-valvonta/kontaktimateriaalivalvonnan-arviointiohjeet-pilotoitavana/

Ruokaviraston ohje 17018
Ruokaviraston ohje 17018 (9-2022)
412KB, päivitetty 9.9.2022

Lisätietoja myös näistä

Suomen elintarvikelaki 297/2021, katso erityisesti § 13

www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/pakkaukset-ja-kontaktimateriaalit/kontaktimateriaalitoimijat/ilmoitus-kontaktimateriaalitoiminnasta/

Ruokaviraston sivuilta kopioituna asiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Komission asetus, (EU) N:o 10/2011, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista
 • Komission asetus (EY) N:o 450/2009 elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista
 • Komission asetus (EU) N:o 284/2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten
 • Komission asetus (EY) N:o 1895/2005 tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta
 • elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa.
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 165/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista (dir. 2005/31/EY, 84/500/ETY)
 • KTM:n asetus 697/2005 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta (dir 2004/14/EY)
 • KTM:n päätös 268/1992 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista
 • Ruokaviraston ohje elintarvikekontaktimateriaalien valvonnasta Nro 4217/04.02.00.01/2021.

Elintarvikemuovit

haarukkalasi elintarvikemerkki

Muoviteollisuus ry suosittelee käyttämään vain asianmukaisia, virheettömiä ja puhtaita muovituotteita elintarvikekontaktiin.

Jos jokin asia arveluttaa jossain tuotteessa, on parasta hankkia tilalle uusi tuote myyntipaikasta, josta myös saa riittävät vakuudet tähän herkkään käyttötarkoitukseen.

Lisää tietoa löytyy Ruokaviraston sivuilta (2022)
Ruokavirasto: Elintarvikekontaktit