Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Muoviputkien asentaminen maahan

Muoviputkia asennetaan maahan ja erilaisiin maanpäällisiin rakenteisiin. Tyypillisimpiä maahan asennettavien muovisten putkien käyttökohteita ovat infran eri järjestelmien putket esim. vesihuollon vesijohdot ja viemärit. Osalle muoviputkista on perinteisen maahan kaivaen asentamisen rinnalla käytössä erilaisia ns. kaivamattoman No-dig-asentamisen menetelmiä.

Muoviputkien maahan asentamisessa käytettävä asennustapa – perinteisesti kaivaen tai vaihtoehtoisesti kaivamatta – valitaan käyttötapauskohtaista harkintaa käyttäen.

Perinteisiä avokaivantoja käytetään yleisesti sekä uudisrakentamisessa että saneerattaessa vanhojen putkien tilalle uudet putket. Putkikaivannot on tärkeää aina toteuttaa maanrakennustöiden turvallisuuden ja pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen muoviputkien asennustyön laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla.

Kaivaen asentaminen (kuva Putkijaosto)
Kuva 1 Kaivaen asentaminen

Kaivantotöitä koskeva alan toimijoiden yhteinen julkaisu:
Vaara vaanii kaivannossa Opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen
1021KB, päivitetty 26.4.2022
Muoviputkien asentamista koskeva putkijaoston julkaisu:
Muoviputkien asennusopas
Taskuopas muoviputkien asennukseen
1MB, päivitetty 2.9.2022

Perinteiselle kaivaen asentamiselle vaihtoehtoisia ns. kaivamattoman No-dig-asentamisen menetelmiä käytetään tyypillisesti silloin, kun kaivaen asentaminen ei ole mahdollista esim. tilanpuutteen tai alittamisen vaativan rakenteen takia. Avokaivantojen tekemistä vaikeuttava ahtaus on tavallista tiiviissä taajamissa. Tavanomaisia alitettavia rakenteita ovat esim. kiinteistöt, liikenneväylät ja vesistöt. Täysin ilman kaivantotöitä ei No-dig-menetelmillä asentaminenkaan aina ole mahdollista. Vaihtoehtoisia asennusmenetelmiä käytetään sekä uudisasennuksissa että vanhojen putkien sisäpuolisessa kunnostamisessa.

Muoviputkien asentamisen kannalta keskeisimmät No-dig-asennusmenetelmät ovat pakkosujutus, pitkäsujutus, pätkäsujutus ja suuntaporaus. Alla ovat niiden periaatekuvat Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry:n (FiSTT) kuvakokoelmasta.

Pakkosujutus (kuva FiSTT)
Kuva 2 Pakkosujutus (vanha putki rikotaan uutta putkea vetävällä työkalulla)
Pitkäsujutus (kuva FiSTT)
Kuva 3 Pitkäsujutus (uusi putki vedetään vanhan putken sisään)
Pätkäsujutus (kuva FISTT)
Kuva 4 Pätkäsujutus (uusi putki muodostetaan yhdistämällä putkimoduuleja)
Suuntaporaus (kuva FiSTT)
Kuva 5 Suuntaporaus (putki vedetään maahan porattuun onkaloon)

Keskeisimmät mainituin menetelmin asennettavien muoviputkien käyttösovellukset ovat paineellinen veden johtaminen ja paineviemäröinti. Lisäksi pätkäsujutusta käytetään paineettoman viemäröinnin putkilinjojen kunnostamisessa. Pakkosujutuksella, pitkäsujutuksella ja suuntaporauksella asennettavat muoviputket ovat yleensä PE-paineputkia. Niistä kerrotaan tietosivulla PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet.

Putkijärjestelmien No-dig-asentamisen menetelmästandardeja ylläpitää standardointikomitea ISO/TC138/SC8 Rehabilitation of pipeline systems. Lisätietoa on luettavissa komitean tietosivulta: www.iso.org/committee/4915116.html

Oheisessa liitetiedostossa on lueteltu muoviputkien No-dig-asentamiseen liittyviä komitean ISO/TC138/SC8 menetelmästandardeja. Alkuperäisiä englanninkielisiä standardeja myy SFS (standardeja ei ole suomennettu).

ISO TC 138 SC 8 muoviputkien No dig asentamisen menetelmästandardeja 28032023
Luettelo standardien nimistä englanniksi ja suomeksi
81KB, päivitetty 28.3.2023

Kaivamattomilla menetelmillä suoritettavien asennusten tuotevalinta tulee harkita asennusmenetelmä- ja käyttötapauskohtaisesti.

No-dig -menetelmillä asennettavia muoviputkia valmistetaan perinteisten PE-putkimateriaalien lisäksi PE100RC-materiaalista, joka antaa lisäsuojaa käyttövaiheen aikaisilta kivien tms. aiheuttamilta pistemäisiltä kuormituksilta. PE100RC-materiaalimerkinnän englanninkieliselle lyhenteelle RC on annettu useita merkityksiä mm. Resistant to Crack ja Raised Crack Resistance. Käytännössä RC-merkintä kertoo parannuksesta PE100-muovin ennestään hyvään ns. hitaan murtuman kestoon. Putken seinämään kohdistuva pistemäinen kuormitus voi aiheuttaa putken seinämän hitaan murtumisen.

Osassa tuoteratkaisuista käytetään suojakuoria antamaan lisäsuojaa viiltoja ja naarmuuntumista vastaan kaikissa putken käsittelyn ja käytön vaiheissa. Suojakuoren materiaali ja paksuus vaikuttavat suojaan. Paksumpi suojakuori suojaa yleisesti ottaen ohutta paremmin. Suojakuoren materiaaliin liittyvää lisätietoa saa putkien valmistajilta.

Suojakuoreton putkiSuojakuorellinen vesijohtoputkiSuojakuorellinen paineviemäriputki

Kuvat 6, 7 ja 8 Esimerkkejä PE-putkien seinämärakenteista (musta virtausputki ja suojakuori):
-suojakuoreton putki (musta massiiviseinämä)
-suojakuorellinen vesijohtoputki (sininen suojakuori)
-suojakuorellinen paineviemäriputki (ruskea suojakuori)

Suojakuorellisten putkien sähköhitsausliitoksia tehtäessä suojakuori on kuorittava pois liitettävien putkien päistä sähköhitsausmuhvin mukaiselta putken pistosyvyyden pituudelta (lisätietoa julkaisusta PE-putkien sähköhitsaus).

Suojakuorellinen vesijohtoputki Kuorittu

Kuva 9 Esimerkki sähköhitsausta varten kuoritusta suojakuorellisesta vesijohtoputkesta (sininen suojakuori)

Putkijaosto ylläpitää alan yhdistysten yhteistyössä laatimia asennustyön tarkastuslistoja:
Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ja talotekniikan vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tässä versiossa v8 uutta ovat vesijohtoputkien suojatulppausta koskevat tarkastuskohteet.
46KB, päivitetty 6.2.2019
Muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ns. kaivamattomien vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tämä versio v4 on ensimmäinen julkaistu versio.
73KB, päivitetty 21.3.2022

Lisätietoa kaivamattomista menetelmistä Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (FiSTT) kotisivulta fistt.fi/

Lisätietoa muoviputkista ja niiden asentamisesta putkijaoston asiamieheltä kari.kuivalainen a plastics.fi