Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Pätevöityjä muovisten paineputkien hitsauksen valvojia

Muovisten paineputkien hitsauksen valvojien pätevöinti on osa Muoviteollisuus ry:n neuvottelukunnan NK1 ylläpitämää pätevöintijärjestelmää. Neuvottelukunta NK1 on Muoviteollisuus ry:n, Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan), alan keskeisten järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden vuonna 2010 käynnistämä yhteistoimintaelin. Järjestelmä pätevöi ensisijaisesti muoviputkistohitsaajia ja lisäksi vuodesta 2018 alkaen myös valvojia. Hitsaajien pätevöinnin vaatimukset perustuvat standardiin EN 13067. Valvojien pätevöinnin vaatimukset asettaa neuvottelukunta.

Tavoite

Muovisten paineputkien hitsauksen valvojien kouluttamisen ja pätevöinnin tavoite on parantaa kunnallis- ja talotekniikan ja muiden vastaavien käyttöolosuhteiden kohteiden halkaisijaltaan enintään 315 mm muovisten paineputkien hitsauksen laadun kehittymistä Suomessa. Käytännössä tämä tapahtuu kehittämällä valvojien koulutusta ja pätevöitymiskokeita alan keskeisten toimijoiden yhteistyössä. Pätevyys soveltuu erityisesti vesijohto- ja viemäriverkon putkistoasennuksia valvoville työnjohtajille. Tiedottamisella pyritään vahvistamaan tilaajien edellytyksiä käyttää neuvottelukunnan pätevöimiä valvojia. Järjestelmää koskevaa tiedottamista ja viestintää kehittämään on perustettu neuvottelukunnan ohjaama markkinointiryhmä. Pätevien valvojien avulla rakennuttajien ja urakoitsijoiden on mahdollista välttää virheet liitostöissä ja säästyä merkittäviltä korjauskustannuksilta.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta järjestäytyy kolmivuotiskausiksi. Vuoden 2023 alusta neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavien organisaatioiden edustajat:
- Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus)
- Infra ry
- Koneyrittäjät ry
- Kuntien Putkimestarit ry
- Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
- Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)
- Koulutusta ja pätevöitymiskokeita järjestämään hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden edustus
- Muoviteollisuus ry:n putkijaosto (asiamies sihteerinä)

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukuntatoiminnan yksityiskohtainen kuvaus on esitetty dokumentissa nimeltä "Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK1) toimintaohje".

Osaamisvaatimukset

Osaavilta valvojilta vaaditaan hyviä tietoja muovisten paineputkien materiaaleista ja hitsausmenetelmistä. Yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Muovisille paineputkille tavallisimmin käytetyt hitsausmenetelmät ovat puskuhitsaus ja sähköhitsaus. Materiaalien ja menetelmien lisäksi valvojien on tunnettava tärkeimmät muoviputkien hitsausta koskevat standardit ja testit. Putkien oikeat kuljetus-, käsittely- ja varastointitavat on hallittava. Ammattilainen osaa myös tarkistaa hitsaajien pätevyydet ja valvoa hitsauksen dokumentoinnin niin, että laadukkaan hitsaamisen edellytykset ja työn jäljitettävyyskin ovat kunnossa. Valvojien pätevöintikoulutuksen kesto on noin 16 tuntia kurssin ja pätevöitymiskokeen toteutustavasta riippuen.

Pätevyyskortti etupuoliPätevyyskortti kääntöpuoli
Kuva 1. Hitsaajien pätevyydet voi tarkistaa pätevyystodistuksesta, pätevyysrekisterimerkinnästä ja pätevyyskortista. Ohessa on hitsaajan pätevyyskortin etupuoli ja kääntöpuoli (markkinointikuva).

Koulutus ja pätevöinti

Neuvottelukunta on laatinut sisältövaatimukset hyväksyttävälle muovisten paineputkien hitsauksen valvojan koulutukselle pätevöitymiskokeineen. Vaatimukset on esitetty Valvojien koulutusohjelman ja pätevöitymiskokeen runko -nimisessä dokumentissa. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat rakentaneet vaatimusten mukaiset koulutusohjelmat ja pätevöitymiskoejärjestelyt sekä läpäisseet Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan) tekemän kouluttaja-arvioinnin, jonka läpäisy perustuu neuvottelukunnan hyväksymiin kriteereihin. Järjestelmään hyväksytyt valvojakoulutuksia järjestävät koulutusorganisaatiot ovat:

- Hyria Linkki
- Savon ammattiopisto Linkki
- THTK Engineering Linkki

Neuvottelukunnan asettama auditointiryhmä on järjestelmän sisäistä kehittämistä ja laadunvalvontaa tekevä toimielin. Se voi neuvottelukunnan määrittelemin edellytyksin hyväksyä myös muita pätevöitymisen mahdollistavia koulutuksia ja pätevöitymiskoesuorituksia. Päteväksi todettu valvoja on oikeutettu saamaan 4 vuoden määräajan voimassa olevan pätevyystodistuksen. Neuvottelukunnan toimintaohjeessa on määritelty pätevyyden saamisen ja ylläpidon vaatimukset sekä edellytykset peruuttaa pätevyyden voimassaolo.

Lisätietoja

Valvojan pätevyydestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan järjestelmän hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon. Muoviteollisuus ry:ssä järjestelmästä lisätietoja antava yhteyshenkilö on neuvottelukunnan, auditointiryhmän ja markkinointiryhmän sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies (yhteystiedot alla).

Halkaisijaltaan yli 315 mm muoviputkien hitsauksen valvojia koskevista koulutuksista, valvojien pätevöinnistä ja pätevistä valvojista kiinnostuneiden kannattaa kysellä niitä koskevista erillispalveluista järjestelmän hyväksytyiltä koulutusorganisaatioilta ja putkijaoston jäsenyrityksiltä.

Neuvottelukunnan keskeiset toimijat - Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) - ovat yhteistyössä laatineet valvojien työtä tukevan tarkastuslistan. Siinä mainituilla hitsauksen tarkastuskohteilla on suuri merkitys muoviputkijärjestelmien asennustöissä onnistumisen kannalta.
Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ja talotekniikan vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tässä versiossa v8 uutta ovat vesijohtoputkien suojatulppausta koskevat tarkastuskohteet.
46KB, päivitetty 6.2.2019

Yhteyshenkilö: putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 843 9425