Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Pätevöityjä muovisten paineputkien hitsauksen valvojia

Muoviteollisuus ry:n neuvottelukunta NK1 päätti alkuvuodesta 2018 aloittaa muovisten halkaisijaltaan enintään 355 mm paineputkien hitsauksen valvojien kouluttamisen ja pätevöinnin. Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta (NK1) on Muoviteollisuus ry:n, Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan), alan keskeisten järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden vuonna 2010 käynnistämä yhteistoimintaelin. Sen tehtävä on hallinnoida pätevöintijärjestelmää, joka vuoden 2018 alusta alkaen koskee muovisten paineputkien hitsaajien lisäksi myös paineettomien putkijärjestelmien osien hitsaajia ja muovisten paineputkien hitsauksen valvojia.

Tavoite

Muovisten paineputkien hitsauksen valvojien kouluttamisen ja pätevöinnin tavoite on parantaa kunnallis- ja talotekniikan ja muiden vastaavien käyttöolosuhteiden kohteiden halkaisijaltaan enintään 355 mm muovisten paineputkien hitsauksen laadun kehittymistä Suomessa. Käytännössä tämä tapahtuu kehittämällä valvojien koulutusta ja pätevöitymiskokeita alan keskeisten toimijoiden yhteistyössä. Tiedottamisella pyritään vahvistamaan tilaajien edellytyksiä käyttää neuvottelukunnan pätevöimiä valvojia. Järjestelmää koskevaa tiedottamista ja viestintää kehittämään on perustettu neuvottelukunnan ohjaama markkinointiryhmä. Pätevien valvojien avulla rakennuttajien ja urakoitsijoiden on mahdollista välttää virheet liitostöissä ja säästyä merkittäviltä korjauskustannuksilta.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta järjestäytyy kolmivuotiskausiksi. Vuoden 2017 alusta neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavien organisaatioiden edustajat:
- Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus)
- Infra ry
- Koneyrittäjien Liitto ry
- Kuntien Putkimestarit ry
- Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
- Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)
- Koulutusta ja pätevöitymiskokeita järjestämään hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden edustus
- Muoviteollisuus ry:n putkijaosto (asiamies sihteerinä)

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukuntatoiminnan yksityiskohtainen kuvaus on esitetty dokumentissa nimeltä "Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK1) toimintaohje".

Osaamisvaatimukset

Osaavilta valvojilta vaaditaan hyviä tietoja muovisten paineputkien materiaaleista ja hitsausmenetelmistä. Yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Muovisille paineputkille tavallisimmin käytetyt hitsausmenetelmät ovat puskuhitsaus ja sähköhitsaus. Materiaalien ja menetelmien lisäksi valvojien on tunnettava tärkeimmät muoviputkien hitsausta koskevat standardit ja testit. Putkien oikeat kuljetus-, käsittely- ja varastointitavat on hallittava. Ammattilainen osaa myös tarkistaa hitsaajien pätevyydet ja valvoa hitsauksen dokumentoinnin niin, että laadukkaan hitsaamisen edellytykset ja työn jäljitettävyyskin ovat kunnossa.

Pätevyyskortin esimerkkikuva
Kuva 1. Hitsaajien pätevyydet voi tarkistaa todistuksesta, rekisterimerkinnästä ja pätevyyskortista (esimerkkikuva)

Koulutus ja pätevöinti

Neuvottelukunta on laatinut sisältövaatimukset hyväksyttävälle muovisten paineputkien hitsauksen valvojan koulutukselle pätevöitymiskokeineen. Vaatimukset on esitetty Valvojien koulutusohjelman ja pätevöitymiskokeen runko -nimisessä dokumentissa. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat rakentaneet vaatimusten mukaiset koulutusohjelmat ja pätevöitymiskoejärjestelyt sekä läpäisseet Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan) tekemän kouluttaja-auditoinnin, jonka läpäisy perustuu neuvottelukunnan hyväksymiin kriteereihin. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat:

- AEL Linkki
- Hyria koulutus Oy Linkki
- Savon ammattiopisto Linkki
- Sedu Linkki
- Ylä-Savon ammattiopisto Linkki

Neuvottelukunnan asettama auditointiryhmä on järjestelmän sisäistä kehittämistä ja laadunvalvontaa tekevä toimielin. Se voi neuvottelukunnan määrittelemin edellytyksin hyväksyä myös muita pätevöitymisen mahdollistavia koulutuksia ja pätevöitymiskoesuorituksia. Päteväksi todettu valvoja on oikeutettu saamaan 5 vuoden määräajan voimassa olevan pätevyystodistuksen. Neuvottelukunnan toimintaohjeessa on määritelty pätevyyden ylläpidon vaatimukset sekä edellytykset peruuttaa pätevyyden voimassaolo.

Lisätietoja

Valvojan pätevyydestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oman alueensa hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon. Muoviteollisuus ry:ssä järjestelmästä lisätietoja antava yhteyshenkilö on neuvottelukunnan, auditointiryhmän ja markkinointiryhmän sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies.Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.

Halkaisijaltaan yli 355 mm muoviputkien hitsauksen valvojia koskevista koulutuksista, valvojien pätevöinnistä ja pätevistä valvojista kiinnostuneiden kannattaa kysellä hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden ja putkijaoston jäsenyritysten niitä koskevia tästä pätevöintijärjestelmästä erillään tarjottavia palveluja.

Neuvottelukunnan keskeiset toimijat - Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) - ovat yhteistyössä laatineet valvojien työtä tukevan tarkastuslistan. Siinä mainituilla hitsauksen tarkastuskohteilla on suuri merkitys muoviputkijärjestelmien asennustöissä onnistumisen kannalta.
Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista
Tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ja talotekniikan vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Versiossa v8 uutta ovat vesijohtoputkien suojatulppausta koskevat tarkastuskohteet.
46KB, päivitetty 6.2.2019