Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Pätevöityjä muoviputkistohitsaajia EN 13067 mukaisin pätevyyksin

Muoviteollisuus ry ja Inspecta Sertifiointi Oy (Kiwa Inspecta) käynnistivät vuonna 2010 yhdessä alan keskeisten järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden kanssa Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan. Sen tehtävä on ohjata ja valvoa muoviputkistohitsaajien koulutus- ja pätevöintitoimintaa. Aluksi pätevöintijärjestelmä koski muovisten paineputkien hitsaajia. Vuoden 2018 alussa järjestelmä laajeni kattamaan myös paineettomien putkijärjestelmien osien hitsaajat. Syksystä 2021 alkaen neuvottelukunta myöntää standardin EN 13067 mukaisia pätevyyksiä.

Neuvottelukunnan toimijayhteistyökuva
Kuva 1. Muoviputkistojen hitsaajien pätevöintiä hallinnoivan neuvottelukunnan toimijayhteistyökuva

Tästä pääset suoraan järjestelmän palveluntarjoajan Kiwa Inspectan sivuilla julkaistujen pätevien ammattilaisten rekisterin taulukoihin Muoviputkistohitsaajat ja Muoviputkihitsausyritykset.

Tavoite

Muoviputkistohitsaajien pätevöintijärjestelmän tavoite on parantaa ja valvoa kunnallis- ja talotekniikan vesihuollon ja muiden vastaavien käyttöolosuhteiden (soveltamisala) kohteiden halkaisijaltaan enintään 315 mm:n muovisten paineputkien ja paineettomien putkijärjestelmien osien hitsauksen laadun kehittymistä Suomessa. Käytännössä tämä tapahtuu kehittämällä alan koulutusta ja pätevöitymiskokeita alan keskeisten toimijoiden yhteistyössä. Neuvottelukunnan organisoimalla tiedottamisella ja pätevöityjen hitsaajien julkisen rekisterin ylläpidolla pyritään vahvistamaan tilaajien edellytyksiä käyttää järjestelmän pätevöimiä osaajia. Järjestelmää koskevaa tiedottamista ja viestintää kehittämään on perustettu neuvottelukunnan ohjaama markkinointiryhmä. Pätevillä ammattilaisilla hitsaukset teettävien rakennuttajien ja urakoitsijoiden on mahdollista välttää virheet liitostöissä ja säästyä merkittäviltä korjauskustannuksilta.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta järjestäytyy kolmivuotiskausiksi. Vuoden 2020 alusta neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavien organisaatioiden edustajat:
- Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus)
- Infra ry
- Koneyrittäjät ry
- Kuntien Putkimestarit ry
- Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
- Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)
- Koulutusta ja pätevöitymiskokeita järjestämään hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden edustus
- Muoviteollisuus ry:n putkijaosto (asiamies sihteerinä)

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukuntatoiminnan yksityiskohtainen kuvaus on esitetty dokumentissa nimeltä "Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK1) toimintaohje".

Osaamisvaatimukset

Osaavilta muoviputkistohitsaajilta vaaditaan sekä muovimateriaalien että myös niille soveltuvien hitsausmenetelmien hyvää hallintaa. Yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Päämateriaaleista on myös useita erilaisia versioita. Muovisille paineputkille tavallisimmin käytetyt hitsausmenetelmät ovat puskuhitsaus ja sähköhitsaus. Puskuhitsaus on perinteikäs liitettävien putkien päät suoraan toisiinsa yhdistävä menetelmä. Sähköhitsauksessa käytetään erityisiä ns. sähköhitsausmuhveja. Paineettomien putkijärjestelmien osien hitsauksen pätevyydet koskevat menetelmiä kuumailmahitsaus ja ekstruusiohitsaus. Menetelmätaitoja ovat laitteiden käytön ja työvaiheiden osaaminen. Myös eri käyttötarkoituksiin soveltuvien putkien erilaiset rakenteet sekä muoviputkien ja putkisto-osien oikeat käsittelytavat on hallittava. Ammattilainen osaa ja muistaa myös dokumentoida tekemisensä niin, että laadukkaalta hitsaamiselta edellytettävä työn jäljitettävyyskin on kunnossa.

Pätevöitymispolkukuva
Kuva 2. Muoviputkistohitsaajan pätevöitymisen vaihtoehtoiset reitit (lisätiedot neuvottelukunnan sihteerinä toimivalta putkijaoston asiamieheltä)

Koulutus ja pätevöinti

Neuvottelukunta on laatinut sisältövaatimukset hyväksyttävälle koulutukselle pätevöitymiskokeineen. Vaatimukset on esitetty paineputkien hitsausta ja paineettomien putkijärjestelmien osien hitsausta koskevissa koulutusohjelman ja pätevöitymiskokeen runkodokumenteissa. Vuoden 2021 uudistuksen myötä järjestelmässä ovat uusina toimijoina mukana pätevöitymiskokeisiin liittyen pätevöintivalvojat ja hitsauskoekappaleiden ainetta rikkovasta koestuksesta vastaavat testaajat. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat rakentaneet vaatimusten mukaiset koulutusohjelmat ja pätevöitymiskoejärjestelyt sekä läpäisseet Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan) tekemän kouluttaja-arvioinnin, jonka läpäisy perustuu neuvottelukunnan hyväksymiin kriteereihin. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat:

- Hyria Linkki
- Optima samkommun Linkki
- Riveria Linkki
- Savon ammattiopisto Linkki
- Taitotalo Linkki
- THTK Engineering Linkki
- Ylä-Savon ammattiopisto Linkki

Neuvottelukunnan asettama auditointiryhmä on järjestelmän sisäistä kehittämistä ja laadunvalvontaa tekevä toimielin. Se voi neuvottelukunnan määrittelemin edellytyksin hyväksyä myös muita pätevöitymisen mahdollistavia koulutuksia ja pätevöitymiskoesuorituksia. Päteväksi todettu muoviputkistohitsaaja on oikeutettu 4 vuoden määräajan voimassa oleviin pätevyystodistukseen, pätevyysrekisterimerkintään ja pätevyyskorttiin. Järjestelmässä myönnettävät hitsausmenetelmäkohtaiset pätevyydet ilmaistaan soveltamisalana ja standardin EN 13067 taulukon 1 mukaisina pätevyysluokkina (katso kuvan 3 pätevyyskortti). Todistuksen saa pätevöintivalvojan hyväksymästä pätevöitymiskokeen suorituksesta ja tietyissä erityistapauksissa neuvottelukunnalta. Rekisterimerkintää ja korttia pitää erikseen hakea rekisterin ylläpitäjältä. Neuvottelukunnan toimintaohjeessa on määritelty pätevyyden saamisen ja ylläpidon vaatimukset sekä edellytykset peruuttaa pätevyyden voimassaolo.

Pätevyysrekisteri ja pätevyyskortit

Järjestelmän päteviksi toteamat muoviputkistohitsaajat sekä heidän työnantajayrityksensä voivat hakeutua järjestelmän palveluntoimittajan Kiwa Inspectan ylläpitämään pätevyysrekisteriin. Vuoden 2021 uudistukseen liittyen rekisteröintiin sovelletaan hitsaajapätevyyksien ylläpitoa ja päteviä muovisten bio- ja maakaasuputkien hitsaajia koskevaa siirtymävaihesääntöä vuoden 2022 loppuun asti. Pätevien muoviputkistohitsauksen ammattilaisten rekisteri muodostuu taulukoista Muoviputkistohitsaajat ja Muoviputkihitsausyritykset. Kiwa Inspectan tätä järjestelmää esittelevältä tietosivulta löytyvät sekä hitsaajia että koulutusorganisaatiota koskevat Hakuohjeet ja lomakkeet.

Pätevyyskortti etupuoliPätevyyskortti kääntöpuoli
Kuva 3. Hitsaajan pätevyyskortin etupuoli ja kääntöpuoli (myönnetty 10/2021 alkaen, markkinointikuva). Kortista ilmenevät hitsaajan pätevyyksien soveltamisala ja menetelmäpätevyydet standardin EN 13067 taulukon 1 mukaisina pätevyysluokkina (toistaiseksi 3.1 PE, kuumailmahitsaus, 3.2 PE, ekstruusiohitsaus, 3.4 PE, puskuhitsaus DN≤315 asti, 3.6 PE, sähköhitsaus DN≤315 asti ja 3.8 PE, sähköhitsaus satula).

Pätevyyskortin esimerkkikuva
Kuva 4. Markkinointikuva hitsaajan pätevyyskortista, joka on myönnetty ennen 10/2021 uudistusta, jossa pätevyyskortista poistuivat hitsaajan valokuva ja työnantajayrityksen nimi. Näillä vanhan mallisilla pätevyyskorteilla osoitettavissa olevien pätevyyksien voimassaolo on päättymässä viimeistään vuoteen 2027 mennessä.

Lisätietoja

Pätevöitymisestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oman alueensa hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon. Muoviteollisuus ry:ssä järjestelmästä lisätietoja antava yhteyshenkilö on neuvottelukunnan, auditointiryhmän ja markkinointiryhmän sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies (yhteystiedot alla).

Halkaisijaltaan yli 315 mm muoviputkien hitsaus toteutetaan tyypillisesti projekteina ja vaatii sellaista erikoisosaamista, joka ei sisälly tämän neuvottelukunnan hallinnoiman järjestelmän ohjelmaan. Kyseisiä hitsauksia koskevat koulutukset, hitsaajapätevöinnit ja pätevien hitsaajien palvelut ovat järjestelmän ulkopuolisia erillispalveluita, joita on suositeltavaa tarvittaessa kysellä järjestelmän hyväksytyiltä koulutusorganisaatioilta ja putkijaoston jäsenyrityksiltä.

PE-muovista valmistettujen bio- ja maakaasuputkistojen asennusliikkeiden hyväksyntämenettelystä ja sen mukaisesta hitsaajien pätevöinnistä vastaa Tukes. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston neuvottelukunta NK1 on Tukesin yhteistyökumppani menettelyn toimintaohjeen ylläpidossa. Lisätietoa Tukesin sivulla: tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/hyvaksytyt-liikkeet.

Kestomuovisten kemikaaliputkistojen valmistajan omasta hitsaajien pätevöintimenettelystä kerrotaan Tukesin julkaisussa "Kestomuoviset kemikaaliputkistot", joka on julkaistu Tukesin sivulla tukes.fi/teollisuus/kemikaaliputkistot.

Yhteyshenkilö: putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 843 9425