Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Putkijaoston toiminta

Putkijaoston tehtäviä ovat muoviputkituotteiden ja -järjestelmien hyvän imagon ylläpitäminen, teknisen kilpailukyvyn varmistaminen ja markkina-aseman turvaaminen. Käytännössä putkijaosto pyrkii mm. standardisointiin osallistumalla varmistamaan alan kannalta oikeudenmukaiset kansalliset ja EU-määräykset. Jaosto osallistuu myös yhteispohjoismaisen muoviputkituotteiden testaus- ja sertifiointimenettelyn ylläpitoon. Lisäksi putkijaosto järjestää alan kannalta tärkeää koulutusta sekä nostaa alan erityispiirteitä esiin julkaisuilla, luennoilla ja tiedotteilla.

Johtoryhmä

Putkijaoston johtoryhmä päättää jaoston tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä hyväksyy jaoston asiamiehen laatiman toimintasuunnitelman ja budjetin. Johtoryhmä päättää jaoston organisaatiosta, hyväksyy toimintasuunnitelmat ja valvoo niiden toteutumista. Johtoryhmä myös nimeää putkijaoston edustajat niihin kansallisiin ja kansainvälisiin komiteoihin, lautakuntiin ja työryhmiin, joissa Muoviteollisuus ry:n putkijaostolla on mandaatti.

Työryhmät

Putkijaoston jäsenet ja työryhmäjäsenet nimeävät edustajansa jaoston työryhmiin. Yhteistyöjäsenyyden sisältö sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Työryhmät kutsuvat toimintaansa mukaan tarvittaessa jäsenyritysten ulkopuolisia asiantuntijoita. Tuoteryhmäkohtaiset työryhmät hoitavat käytännössä alan teknisten komiteoiden ISO/TC 138 ja CEN/TC 155 tekemän standardisoinnin seurantaa putkijaostolle kuuluvan muoviputkialan kansallisen standardisointikomiteavastuun perusteella. Seurantaryhmätyön käytäntönä on antaa lausuntoja standardiehdotuksista sekä valmistella kansallisia standardeja mm. vastaamalla suomennosten laatimisesta ja toimittamisesta julkaistavaksi SFS:lle. Muoviputkialan standardisoinnin asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua työryhmätoiminnan standardisointiosuuteen ns. seurantaryhmäjäseninä. Standardisointiasioiden lisäksi tuoteryhmäkohtaiset työryhmät hoitavat muita alan ja jäsenyritysten kannalta hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä. Projektikohtaiset työryhmät hoitavat projektiensa mukaisia tehtäviä.

Neuvottelukunta

Toistaiseksi ainoa putkijaoston neuvottelukunta (NK1) on keskittynyt muoviputkien hitsauksen laadunvalvonta-asioihin. Neuvottelukunnan toimintaohje määrittelee jäsenet ja tavoitteet. Neuvottelukunnan NK1 tarkoitus on muoviputkihitsaajien koulutus- ja pätevöintijärjestelmän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.

Muoviputkihitsaajien koulutus ja pätevöinti


Hitsaustyöryhmän (TR H) käynnistämä neuvottelukunta NK1 ylläpitää ja kehittää muoviputkihitsaajien pätevöintiä. NK1 on järjestelmän ylin päättävä elin. Siinä ovat edustettuna alan keskeisimmät järjestöt, järjestelmän hyväksytyt koulutusorganisaatiot sekä kouluttaja-auditoinneista ja pätevöityjen pusku- ja sähköhitsaajien rekisteristä vastaava Inspecta Sertifiointi Oy. Järjestelmän muut toimielimet ovat sisäisestä laadunvalvonnasta vastaava auditointiryhmä ja järjestelmän markkinoinnin kehittämisestä vastaava markkinointiryhmä.

Nordic Poly Mark -merkki

Nordic Poly Mark -työryhmä vastaa toimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan pohjoismaisen laatu- ja sertifiointimerkin (NPM-merkin) tunnettuus Suomessa. Käytännössä ryhmän edustajat osallistuvat pohjoismaisten INSTA-CERT - ja NPG-organisaatioiden järjestämään yhteistoimintaan. Työryhmän toimeksiannosta markkinointia kehittävä ryhmä laatii NPM-markkinointiaineistoa ja vastaa työryhmän Nordic Poly Mark -tiedottamisesta Suomessa.

Pienpuhdistamojen huoltajien pätevöinti

Puhdistamotyöryhmä (TR P) edistää haja-asutuksen pienpuhdistamoratkaisujen markkinoita monin eri tavoin. Yksi keskeisistä toimintatavoista on pienpuhdistamojen huoltajien pätevöitymiskoulutuksen (PPHP-koulutus) järjestäminen yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa. Pätevöitymiseen vaaditaan koulutuksen yleisosion, laitevalmistajakoulutuksen ja huoltokäyntien suorittaminen. Pätevöityneiden huoltajien rekisteri löytyy Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n kotisivulta.

TEPPFA-järjestö

Putkijaosto on jäsenenä eurooppalaisessa muoviputkijärjestelmien valmistajien järjestössä TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings Association). Jäsenyystyyppi on NA (National Association) ja yhdistysnimi on FIPIF (Finnish Plastics Industries Federation). Putkijaoston asiamies ja jaoston jäsenyritysten edustajat osallistuvat aktiivisesti järjestön toimintaan.
TEPPFA ja sen toiminta on esitelty järjestön kotisivuilla www.teppfa.eu/ TEPPFA logo